• Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  De verantwoordelijke voor de verwerking, Sportcenter 't Broeksken respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, alsook de General Data Protection Regulation "GDPR", de nieuwe Europese privacywetgeving sinds 25 mei 2018.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van uw online reservering en het eventueel versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden (evenementen, ...).   

  Welke gegevens worden verzameld en bewaard?

  • Wanneer u een account aanmaakt: naam, e-mailadres.
  • Wanneer u het contactformulier invult: naam, e-mailadres.
  • Logbestandgegevens: IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, aankopen, bestellingen, retours, enzovoort.
   Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt.
  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: 

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen.
  • een e-mail te verzenden naar info@broeksken.be

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Sportcenter 't Broeksken, Kleinbroekstraat 17c, 9220 Moerzeke - Hamme, info@broeksken.be.

  De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Sportcenter 't Broeksken heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Sportcenter 't Broeksken houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@broeksken.be.
  Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sportcenter 't Broeksken of rechthoudende derden.

  Beperking van aansprakelijkheid

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  Sportcenter 't Broeksken levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sportcenter 't Broeksken de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Sportcenter 't Broeksken kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Sportcenter 't Broeksken contacteren.

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sportcenter 't Broeksken geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  Sportcenter 't Broeksken kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

  Sportcenter 't Broeksken verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

  Jong of oud? Bij ons is iedereen welkom!